Selecteer een pagina

Symposium

Vereniging Nazorg Adoptie organiseert vrijdag 21 juni 2019 in Hotel Asteria in Venray een internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie. We willen tijdens het symposium komen tot de oprichting van een Europees Kenniscentrum Nazorg Adoptie. Binnen het kenniscentrum leggen we verbindingen tussen psychische én lichamelijke klachten ten gevolge van adoptie. Het symposium begint om 17.30 uur met een walking diner en eindigt om 22.15 uur. Deelname is gratis. Adres: Hotel Asteria (Zaal Zeven), Maasheseweg 80A in Venray.
Klik hier om u aan te melden voor het symposium.

 

Het programma en de sprekers

Centraal staan tijdens het symposium de vragen: wat verstaan we onder competente nazorg bij adoptie, over welke competenties, expertise en ervaring moet een kenniscentrum beschikken om een toegevoegde waarde te zijn, en hoe zorgen we ervoor dat (nieuwe) kennis en aanbod gemakkelijk(er) en dicht(er)bij beschikbaar komt voor inwoners van Europa (en wat betekent dit qua faciliteiten, organisatie en financiën)?
Daarnaast zoomen we tijdens het symposium in op de ontwikkeling dat geadopteerden kiezen voor een juridisch traject en de overheid aanklagen omdat die – onder meer – haar rol als toezichthouder onvoldoende zou hebben vervuld.
We willen tijdens het symposium vooral komen tot verbinding en versterking!

18.30-18.40 uur
Openingswoord Anne-Marie Goossens, voorzitter Vereniging Nazorg 
Adoptie.

18.40-19.00 uur
Juriste Dewi Deijle zal spreken over haar onderzoek naar de zorgplicht van de Nederlandse Staat en over de juridische weg naar erkenning en concrete hulp in waarheidsvinding. Ze zal procesadvies voor geadopteerden geven en inzoomen op ontwikkelingen in het buitenland en juridische procedures tegen de overheid inzake illegale adopties en gelegaliseerde kinderhandel.

19.00-19.10 uur
Sanne van Rossen: auteur van het boek Verdriet van Sri Lanka en bezig met een project om wereldwijd aandacht te vragen voor de positie van vrouwen die – vrijwillig of gedwongen – hun kind hebben afgestaan ter adoptie of wiens kind is gestolen voor adoptie.

19.10-19.20 uur
Psychosociaal therapeut Harold Stevens (Het Preventie Team) zijn werkwijze is er op gericht om een lichamelijke klacht of levensbelasting te herleiden naar een innerlijk conflict dat zich, vaak onbewust, in de mens afspeelt. Aan de hand van een analogie zal hij proberen te verhelderen wat de impact is voor een kind wanneer de verbinding met de biologische ouders is verstoord en hoe dit kan leiden tot lichamelijke klachten en/of een belastende ervaring van het leven.

19.20-19.30 uur
GZ-psycholoog Jos Extra (Vincent van Gogh) heeft ruime ervaring met het thema hechting en zal dit koppelen aan competente nazorg.

19.30-20.00 uur
David M. Brodzinsky, Ph.D. zal via een live verbinding vanuit Amerika spreken op het symposium. Hij is klinisch psycholoog en als Research en Project Consultant verbonden aan het National Center on Adoption and Permanency.

20.00-20.15 uur
Pauze.

20.15-20.45 uur
Prakash Goossens uit België, van Indische origine. Hij studeerde rechten en internationale politiek en liep stage bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. Als geadopteerde is hij sterk bezig met het ‘belang van het kind’, vanuit juridische kijk en psychosociaal perspectief. Prakash Goossens pleit voor een historisch onderzoek naar 50 jaar interlandelijke adoptie in Vlaanderen en een grondige uitbreiding van nazorg voor geadopteerden.

20.45-21.10 uur
Gera ter Meulen heeft als lid van de Werkgroep Post Adoption Services van EurAdopt een vragenlijstonderzoek naar nazorg gehouden in 11 EurAdopt landen en bij 24 organisaties. De resultaten van dat onderzoek zal ze op 21 juni toelichten.

21.10-21.45 uur
Dr. Anneke Vinke: vooraanstaand vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder- & jeugdpsycholoog en orthopedagoog.

21.45-22.15 uur
Paneldiscussie met Simone Hoogeveen (therapeute hulpverlening), Yudi Hoekstra (adoptiecoach) en Hilbrand Westra (adoptiecoach).

22.15 uur
Afronding. 
Informele nazit en uitreiken brievenboek nazorg adoptie bij vertrek.


Het internationaal symposium wordt georganiseerd met steun van: